Diaconie

Diaconaat is het maatschappelijk werk van de kerk. De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld, door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt, aldus de kerkorde.

Barmhartigheid betekent goed doen, omdat je meeleeft met anderen. Bij gerechtigheid gaat het erom dat er ook iets aan de oorzaak van het kwaad wordt gedaan, dat de structuur ten goede gekeerd wordt.

”Ontferming over” en” zorg voor” de naaste, dichtbij en veraf, is een opdracht voor iedere christen.

In diaconale zin geeft deze opdracht de gemeente de taak om te werken aan een rechtvaardige en duurzame samenleving, zoals God die bedoeld heeft.

De gemeente delegeert het organiseren van deze taak aan haar diakenen.

Diaconie betekent dus omzien naar elkaar en recht doen aan je naaste. Wij geloven dat het Gods bedoeling is dat ieder mens tot zijn of haar recht komt. Diaconie betekent omzien naar elkaar en recht doen aan je naaste. Wij geloven dat het Gods bedoeling is dat ieder mens tot zijn of haar recht komt. De diaconie zet zich daarom in voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving dichtbij en ver weg. Wij doen dat in samenwerking met mensen in en buiten de kerk als ook met hulpverleningsinstellingen die zich inzetten voor kwetsbare mensen.

Daarnaast hebben de diakenen een aantal taken in en ronde de eredienst.

Taken in de kerk

 • De zorg voor het Avondmaal
 • De verzorging van het voorbedeboek
 • Invulling collecterooster, collecteren en informatie geven over de collectedoelen
 • Het organiseren en verzorgen van maaltijden tijdens Advent en de Agape-viering op Witte Donderdag
 • Maandelijkse inzameling van houdbare boodschappen voor de plaatselijke voedselbank (de boodschappenmand)
 • Bloemendienst (de bloemen die tijdens de eredienst op de tafel staan, gaan na de dienst als groet van de gemeente naar iemand toe)
 • Autodienst voor het vervoer van mensen die anders niet naar de kerk kunnen komen

Taken in de wereld

 • Diaconie in Actie
  De diaconie heeft sinds 2012 een speciaal fonds voor steun aan mensen in acute financiële nood, die niet of niet direct geholpen kunnen worden door andere instanties: diaconie in actie. Om hiervoor geld bijeen te brengen organiseert de diaconie elk najaar een speciale markt. Tijdens die markt wordt van alles verkocht en zijn er andere activiteiten om geld bijeen te brengen.
  Uit dit fonds wordt in de eerste plaats financiële hulp verleend aan individuele personen.
  Dit kan zowel financieel in de vorm van renteloze lening of gift, als ook door mee te denken over praktische oplossingen en mensen te introduceren bij de Voedselbank, het Noodfonds voor de Kerken of bij Maatschappelijk werk. Deze hulp is voor iedereen in Valkenswaard die dat nodig heeft.
  Daarnaast kunnen uit dit fonds ook maatschappelijke organisaties in Valkenswaard ondersteund worden, zoals de Voedselbank, de Verbinding en projecten die aangedragen worden door Welzijnsinstelling Cordaad zoals bijv. “Dementievriendelijk Valkenswaard”.
  Op deze manier wil de diaconie zichtbaar zijn in de Valkenswaardse samenleving.
  De diaconie werkt daarnaast samen met de plaatselijke parochie Sint Willibrord in het Noodfonds voor de Kerken. Dit fonds wordt gevoed door de collecten tijdens de oecumenische vieringen.

  In de uitvoering van onze taak in de wereld werken we samen  met mensen in de kerk als ook met hulpverleningsinstellingen buiten de kerk die zich inzetten voor kwetsbare mensen:
  – de parochie Sint Willibrord
  – de Evangelische Baptisten Gemeente
  – Valkenswaard dementievriendelijk
 • De organisatie van “de levende Adventskalender”
  Samen met de plaatselijke parochie St. Willibrord organiseert de diaconie sinds 2018 in de adventstijd een levende adventkalender: In heel groot Valkenswaard is er elke dag iemand die zijn of haar huis openstelt voor ontmoeting. Ook hierdoor willen we zichtbaar zijn in de samenleving.
 • Zending, Werelddiaconaat & Ontwikkelingswerk (ZWO)
  In onze gemeente zijn diaconie en ZWO gecombineerd. Vanuit ZWO worden door de landelijke kerk projecten ondersteund in Nederland en wereldwijd, onder de naam Kerk in Actie. Met name in de 40-dagentijd en de Adventstijd sluiten wij ons bij deze projecten aan.
  Samen met de andere Kempengemeenten ondersteunen we elk jaar d.m.v. een aantal collecten een bijzonder ZWO-project. In 2020 is dat het project ‘werk van Kerk-in-Actie voor kwetsbare mensen in Moldavie’.

Taakgroep Diaconaat

De taakgroep bestaat uit de diakenen en diaconaal medewerkers. Daarnaast is er een ambtelijk penningmeester. De diaconaal medewerkers  ondersteunt de diakenen tijdens de kerkdiensten met het collecteren, verzorgen van het Avondmaal en het mede uitdelen van brood en wijn. Daarnaast verleent de taakgroep hand- en spandiensten bij andere activiteiten van de diaconie.