Pastoraat

In de kerkorde van de PKN staat het pastorale werk van de gemeente in art. X.3 als volgt omschreven: “De gemeente volbrengt haar pastorale taak in de herderlijke zorg aan de leden en anderen die deze zorg behoeven, opdat zij elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde.” Wij vinden het belangrijk dat mensen zich ‘gezien en gehoord’ weten, door God en door elkaar. Dat vraagt van ieder gemeentelid een actieve en betrokken houding naar de ander. Wij zijn Gods oren en ogen, Gods handen en voeten in deze wereld. Gastvrijheid, vriendelijkheid en barmhartigheid zijn waarden van waaruit we ons pastoraat willen vormgeven.

Bezoekwerk

Een groep vrijwilligers vormt de Taakgroep Pastoraat. Deze Taakgroep ondersteunt de kerkenraad bij het omzien naar elkaar in onze gemeente. Er is aandacht voor elkaar in de kerk en de woonomgeving.

Nieuw ingekomenen worden welkom geheten. Oudere gemeenteleden (vanaf 80 jaar) worden regelmatig bezocht. Ook is er contact met jongere gemeenteleden indien daar aanleiding toe is. De taakgroep pastoraat bezoekt vooral mensen boven de tachtig, de predikant is er vooral voor crisispastoraat. De kerkenraad onderzoekt hoe het pastoraat kan worden groeien van verzorgingspastoraat naar ontmoetingspastoraat.

Berichten over ziekte, ongeluk, spanning en nare ervaringen bereiken ons niet altijd of op een (te) laat moment. Dat geldt ook voor vreugdevolle momenten zoals geboorte, jubileum en huwelijksfeest. U kunt ons helpen met het bepalen van de te bezoeken adressen door melding te maken van het wel en wee bij uzelf of uw omgeving. In iedere uitgave van INZICHT staat daartoe een oproep met een meldingsformulier.

Acute kwesties graag direct melden aan de predikant.

Open kerk, ontmoeting en gesprek

Elke dinsdagmorgen is de kerk open van 10 tot 12 uur en is de predikant aanwezig. Iedereen is welkom voor een gesprek, het maken van een afspraak bij u thuis, of gewoon even een kopje koffie of thee. In de kerkzaal kunt u een kaarsje opsteken, klinkt zachte muziek en kunt u een voorbede kwijt in het voorbedenboek.

Contact met elkaar

Wij zijn een gemeente die erg verspreid is over een groot gebied. Wij komen elkaar daardoor niet makkelijk tegen door de week en de een is er op zondagen wat vaker dan de ander. Toch willen veel mensen graag op de hoogte blijven van wat er in de gemeente gebeurt. Natuurlijk is daar het kerkblad voor en de website. Er zijn echter dingen die je graag wat eerder zou willen weten, zodat je kunt reageren. Bijvoorbeeld in het geval iemand uit de gemeente overlijdt. Daar is INZICHT nooit snel genoeg voor, soms zelfs de wekelijkse mededelingen op zondag niet. Als u er prijs op stelt om in voorkomende gevallen toch op de hoogte te worden gebracht, dan kan dat via e-mail. Ik wil u dan vragen om een mailtje te sturen aan berichten.pgvalkenswaard@gmail.com zodat we u kunnen opnemen in ons mailadressenbestand.