Oecumene

Raad van Kerken Valkenswaard

De Raad van Kerken in Valkenswaard wordt gevormd door de Rooms Katholieke parochie St. Willibrord, de Evangelische Baptisten Gemeente Valkenswaard en de Protestantse Gemeente Valkenswaard. De Raad beraadt zich over en wil gestalte geven aan de samenwerking en eenheid van de kerken in getuigenis en dienst. De Raad faciliteert en coördineert daartoe een scala aan activiteiten zoals oecumenische vieringen, lichtvieringen, kindermiddagen .

Deze activiteiten worden steeds tijdig aangekondigd in kerk- en parochiebladen en in de pers.

Onder de Raad van Kerken ressorteren:

Oecumenische Werkgroep
Deze groep bereidt 2 keer per jaar een oecumenische zondagsdienst voor.

De derde zondag van januari doen we mee met de Week van Gebed voor de Eenheid. In de jaarlijkse Week van Gebed voor de Eenheid bidden christenen samen voor eenheid van christenen, in de eigen omgeving én in de wereld. Deze gebedsbeweging van eenheid begon al ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. Naar schatting doen zo’n 200.000 mensen jaarlijks mee met het initiatief. 

In september organiseert de oecumenische werkgroep een viering op de zondag voor of na 21 september t.g.v. de internationale vredesweek. De Vredesweek is in Nederland een initiatief van het Interkerkelijk Vredesberaad in 1967 (IKV) en daarmee van de gezamenlijke kerken. Het wordt tegenwoordig georganiseerd door PAX en vindt plaats sinds 1967. Daarnaast is 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, een belangrijke dag in de Vredesweek.

Werkgroep Interkerkelijke Kindermiddag (WIK)
WIK is een werkgroep, bestaande uit leden van de verschillende kerken in Valkenswaard.

Met een wisselende bezetting, organiseren de werkgroep al sinds 1998 jaarlijks een  kindermiddag. Doel van deze middagen is kinderen in een speelse en ongedwongen sfeer iets te laten proeven van de boodschap van de Bijbel. Uit reacties van ouders blijkt vaak dat de voorstellingen niet alleen de kinderen erg aanspreken, maar dat ook hierdoor het gesprek over het geloof op gang komt. De WIK biedt met het organiseren van de kindermiddagen ieder die met geloofsopvoeding bezig is, een helpende hand.

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Monique Luijmes, tel. 0495 591405.

De Verbinding
Dit project is een samenwerkingsverband tussen alle kerken in Valkenswaard en het Leger des Heils. 

We hebben een winkel in het centrum van Valkenswaard, met een open huiskamer waar iedereen gratis een kopje koffie of thee kan drinken. Ook is er een kledingbeurs, waar voor weinig geld tweedehands kleding te verkrijgen is. De opbrengst van de winkel zetten we in om maatschappelijke hulp te bieden aan wie dit nodig heeft. Hierin werken we nauw samen met Sociaalraadswerklieden van de burgerlijke gemeente en instanties als Stichting Leergeld. 

Inloophuis
Vanaf februari 2011 is de aula van Begraafplaats “Eikenhof” aan de Sil in Valkenswaard elke woensdagmiddag open van 13.00-15.30 uur.
Bezoekers en nabestaanden die de begraafplaats bezoeken zijn dan van harte welkom in de ontmoetingsruimte.

De aula is een sfeervolle plek waar men een kopje koffie /thee kan drinken, lotgenoten kan ontmoeten  en een gesprek kan hebben met de gastvrouwen.
Doel van de ontmoetingsruimte is dat mensen die een verlies geleden hebben elkaar kunnen ondersteunen door middel van ontmoeting en gesprek.
Rouw heeft tijd nodig maar praten over het verlies kan helpen bij de verwerking. Uiteraard zijn nabestaanden die elders hun dierbare hebben begraven of uitgestrooid ook welkom.