Gemeenschappelijke visie van het voorzittersoverleg kerkenraden de Kempen – Protestantse Gemeente Valkenswaard

Gemeenschappelijke visie van het voorzittersoverleg kerkenraden de Kempen

Getekend op 26 maart 2015

Wij als gemeenten in de Kempen staan volledig open voor verdere samenwerking binnen de regio. Samen zijn we sterk. De krachten bundelen. Samenwerken waar kan. Denken in mogelijkheden, in kansen. Kansen pakken! Elkaars talenten en competenties delen. Niet alleen kijken naar je eigen gemeenten, maar er zijn voor elkaar, samen delen.

De gezamenlijke visie van de zes gemeenten kan als volgt worden samengevat

Door bundeling van krachten, zowel professioneel als vrijwillig, willen we duurzaam blijven voldoen aan de behoeften van onze gemeenten; op die manier willen we goed blijven functioneren. Uitgangspunt is daarbij het behoud van plaats van samenkomst en mogelijkheid tot kerkgang in ieder van onze gemeenten.

Punten van aandacht zijn

 • De geleidelijke vergrijzing van de gemeente. Er zijn jonge gezinnen, er komen kinderen naar de kindernevendienst, maar het gemiddeld aantal kinderen dat per zondag in de kindernevendienst aanwezig is neemt langzaam maar gestaag af.
 • Het blijkt moeilijker te worden om vrijwilligers te vinden voor de vele taken die er verricht moeten worden.

Organisatorische implementatie

 • De weg voorwaarts is om als eerste stap een combinatie te vormen (zie ook adviesrapport gezamenlijke CvK’s van 4 januari 2015 getiteld “Organisatie samenwerking Kempengemeenten”).
  In een Combinatie van Gemeenten zijn de predikanten verbonden aan de gemeenten gezamenlijk. Een combinatie van gemeenten wordt ingesteld door de Classis op verzoek van de gemeenten. De predikanten moeten vooraf hun instemming geven en de leden van de gemeenten dienen in staat te zijn gesteld hun oordeel kenbaar te maken. De gemeenten blijven zelfstandig en stellen een regeling op, die de werkzaamheden van de predikanten en het beroepingswerk regelt.
  In de combinatieovereenkomst kunnen alle afspraken rondom de formatieverdeling worden gemaakt. Verdere vormen van samenwerking kunnen in de toekomst punt voor punt worden overwogen en indien nodig worden toegevoegd aan de combinatie-overeenkomst.
  Er moet wel een gezamenlijk overlegorgaan zijn binnen de combinatie, maar dat kan heel goed door het huidige voorzittersoverleg te continueren.
 • Op termijn kan over de groei van een combinatie naar een federatie worden besloten.
  Een federatie is een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten die ter kennis wordt gebracht van de classis (wordt dus niet door de classis gevormd). De gemeenten blijven zelfstandig als rechtspersoon bestaan. De vermogens blijven gescheiden en blijven de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De gemeenten kiezen de gebieden waarop zij willen samenwerken. De kerkenraden stellen, na de leden van de gemeenten daarin gekend en daarover gehoord te hebben, vast wat onder gemeenschappelijke verantwoording wordt verricht. Er kan een federatiekerkenraad worden ingesteld. Ook kan er een algemeen college van kerkrentmeesters en van diakenen gevormd worden.

Te nemen stappen

Eerste prioriteit (te realiseren voor april 2015)
Een Combinatie van Gemeenten, waarbij de predikanten (juridisch) zijn verbonden aan de gemeenten gezamenlijk. Voor de predikanten is het waardevol om in een team te kunnen werken, en niet alleen opgesteld te staan voor één specifieke gemeente. De predikant heeft naaste collega’s waarmee wordt samengewerkt en kan zich profileren op de gebieden waar zij/hij goed is.

Andere zaken, die kunnen opbloeien, maar die ook procesmatig ondersteuning behoeven

 1. Predikanten samen beroepen.
 2. Pastoraat, m.n. psycho pastoraat.
 3. Uitbouw samenwerking CvK.
 4. Samenwerking  op diaconaal gebied.
 5. Samenwerking jeugd.
 6. Samenwerking vorming en toerusting. B.v. concerten, voorstellingen, koren.

Voordelen

 • Door bundeling van krachten en sommige dingen gezamenlijk te doen met buurgemeenten wordt vrijwilligersenergie bespaard.
 • Het is inspirerend om van buurgemeenten te zien hoe bepaalde zaken worden aangepakt: we kunnen van elkaar leren.

Ad 4. Het werkterrein van het diaconale werk ligt meer buiten de gemeenten (ZWO en burgergemeente). Mede door deze focus wordt samenwerking gezocht met de buurgemeenten (gezamenlijk ZWO project).
Ad 5. Het jeugdwerk in onze gemeenten kan versterkt worden, waarbij de samenwerking met buurgemeenten kansen biedt.
Ad 6. Voor vorming en toerusting is er al een Kempenkringcommissie uit drie gemeenten die nu een zeven tal lezingen en excursies organiseert waaraan ook niet leden deelnemen.
Daarnaast is het van belang een goed beeld te krijgen van het grote aantal activiteiten, die nu al per gemeente worden georganiseerd.

Afspraken voor ondersteuning van de implementatie en communicatie in de praktijk

 • Na iedere voorzittersoverleg De Kempen wordt het geagendeerd op ieders komende kerkenraad.
 • Na iedere voorzittersoverleg De Kempen komt er een verslag in ieders kerkblad.
 • Nieuwsbrieven breder trekken, nieuws en activiteiten delen in elkaar kerkblad / nieuwsbrief.
 • Waar zes gemeentes niet tot gezamenlijkheid kunnen komen, dan met minder gemeentes wel de kansen pakken.
« Terug