Verslagen van het voorzittersoverleg – Protestantse Gemeente Valkenswaard

Verslagen van het voorzittersoverleg

Samenvatting voorzittersoverleg op 26 september 2019 in Veldhoven

Op 26 september was het voorzittersoverleg in Veldhoven. Het was een levendige vergadering, waarin onder meer de volgende onderwerpen aan de orde kwamen. Er is een Kempencontactgroep opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de 6 gemeenten. Zij zullen contact onderhouden over het jaarprogramma om dit af te stemmen en te kijken of goede ideeën in een of meer van de andere gemeenten kunnen worden hergebruikt.

Op advies van de gemeenteadviseur, die Bladel begeleidt in het vinden van toekomstige oplossingen voor de steeds kleiner wordende kerkenraad, zal worden onderzocht of de diaconie kan gaan samenwerken met hetzij Veldhoven of Waalre. Dit zou vorm kunnen worden gegeven door de oprichting van een zogenaamd Samenwerkings Orgaan. Wellicht kunnen andere gemeente daar in de toekomst bij aansluiten. Op deze wijze kan per relevant onderwerp een Kempen samenwerkingsverband worden ingesteld.

De algemene indruk is dat het Pinksterfestival zinvol en goed is geweest. Het plan is om het volgend jaar te herhalen in deze of een iets andere vorm.

In januari 2020 zal weer een bijeenkomst worden belegd, waarbij de kerkenraden van de zes gemeenten elkaar kunnen ontmoeten. De plaats van samenkomst wordt Waalre. De datum moet nog worden besproken. Of ’s avonds op de 23 of in de middag op de 25e januari 2020.

Training gemeenteleden. Er zal worden onderzocht of met de hulp van professionals van het Kerkelijk bureau in Utrecht voor belangstellenden van de zes Kempengemeenten lokale trainingen kunnen worden verzorgd om pastorale bezoeken en uitvaartdiensten beter te kunnen begeleiden.
Wordt vervolgd.

Na Veldhoven is nu Valkenswaard gestart met de verbouwing van de kerk. Medio december hopen wij de verbouwde kerk te mogen aanschouwen.

Cees Oostdijk (Bergeijk, notulist)


Samenvatting voorzittersoverleg op 23 mei 2019 in Bergeijk

Op 23 mei was het voorzittersoverleg in Bergeijk, deze keer waren de predikanten ook uitgenodigd.

Er komt weer een gelegenheid voor de kerkenraden van de zes gemeenten om elkaar te  ontmoeten; het wordt een avond, in januari 2020. 

Matthijs de Vries bekijkt de mogelijkheden van een Kempenkoor, of in elk geval een koor in Bergeijk en Hoogeloon-Eersel. Waalre, Bladel en Valkenswaard kunnen eventueel aansluiten. IACONIE – vervolg

Waalre heeft een goedlopende filmwerkgroep; andere gemeenten kunnen hierbij aansluiten. De lezingenserie “Kempenkring” met zes lezingen per jaar, georganiseerd door Eersel, Bladel en Bergeijk, heeft helaas moeten stoppen omdat er geen mensen meer waren te vinden om dit te organiseren. Vanuit het voorzittersoverleg wordt geprobeerd om deze lezingencyclus voort te zetten onder de naam Kempkring-plus; de gedachte is dat elke gemeente één of twee mensen levert die samen een werkgroep vormen om dit te organiseren.

Er is ook gesproken over de situatie in Bladel. De kerkenraad is al jaren erg klein, en dreigt in de nabije toekomst nog kleiner te worden; daarmee wordt de situatie onwerkbaar. Op advies van de classispredikant, ds. Marco Luijk, is een gemeenteadviseur gevraagd om na te gaan welke scenario’s er voor de toekomst zijn. Dringende wens is om een plek voor zondagse vieringen te houden; ook een lokale activiteit als de boekenwurm (een zingevingsactiviteit) moet doorgaan. Wij zijn het met elkaar eens dat de toekomst voor Bladel in de combinatie ligt. De kerkenraad van Waalre ziet goede mogelijkheden om met Bladel in gesprek te gaan over een vorm van samenwerking die past in de doelstellingen van de combinatie. Ook de kerkenraad van Veldhoven ziet mogelijkheden om mee te helpen.

Hierna is er kort gesproken over het Pinksterfestival dat georganiseerd wordt door onze predikanten. Een gevarieerd programma van creativiteit, lezingen, dans en muziek samen en rondom de viering van het Pinksterfeest. Het volledige programma is inmiddels bekendgemaakt via flyers, in de kerkbladen, op de websites van de zes Kempengemeenten en met een poster.

Aan het eind van de vergadering richt Cees Oostdijk enkele vriendelijke woorden tot Cees van der Marel, die vandaag voor de laatste keer aanwezig is als voorzitter van de kerkenraad van de Agnus Dei-gemeente. En hij bedankt hem voor zijn betrokkenheid, inzet en ideeën. Cees vd M bedankt zijn collega-voorzitters en kijkt met een goed gevoel terug op de periode dat hij heeft meegedacht en meegewerkt aan de combinatie die wij geworden zijn. We hebben een combinatie van gemeenten tot stand gebracht die zelfs in Utrecht – tijdens een training voor Breed Moderamina van Classes – als voorbeeld werd genoemd van goede en opbouwende samenwerking tussen gemeenten. Met enige weemoed neemt uw notulist afscheid van het voorzittersoverleg.

Cees van der Marel (Waalre)


Kort verslag bijeenkomst voorzitters PKN-de Kempen 31 januari 2019

Onze predikanten hebben een voorstel gemaakt voor Pinksteren, de opzet werd besproken; het is een mooi gezamenlijk project.
Op 7 juni  staat een lezing door David Dessin over zijn boek “God is een vluchteling” op het programma.
8 juni overdag: diverse workshops, diverse plaatsen en aansluitend in combinatie met het Pinksterkamp een programma van 17 tot 18.00 uur.
9 juni is het de bedoeling dat het pinkstervuur wordt overgebracht van de ene kerk naar de andere.

Om elkaar beter te leren kennen wordt op zaterdagmiddag 30 maart een Kerkenraadsdag georganiseerd. Het is de bedoeling om een bijbelquiz te organiseren.

Veldhoven heeft de heer Lieuwe T. Wijbenga als kerkelijk werker aangenomen, erg fijn dat hij komt. Wel wordt gesproken over de formele kant en afgesproken om nog vervolg daaraan te geven. Doordat onze kerken een combinatie vormen is het belangrijk dat de “administratie” ook klopt.

Ook de mogelijkheden van een gezamenlijke administratie wordt besproken. Het softwarepakket Twinfield blijkt goed te bevallen en zal standaard worden voor de Kempen. Daarnaast is Fris opgedrongen door GCBB en de invoering ervan zal helpen met het uniformeren van de manier van rapporteren. We zien het nut van een gezamenlijke administratie, wel moet nog het nodige gebeuren voordat we dat geregeld hebben.

Onze kerken worden “kleiner” en Bladel zoek al langer naar wegen om de gemeente in stand te houden. Het wordt steeds moeilijker om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. Een van de acties is de verkoop van de kerkgebouwen aan Boei. De verkoop is nu rond en dat scheelt de nodige uren werk aan het onderhoud van de kerk.
Er zal over deze oplossing de komende vergadering worden nagedacht zodat geleerd wordt van elkaars ervaringen.

Bram Voortman


Kort verslag bijeenkomst voorzitters PKN-de Kempen 20 september 2018

Op 20 september kwamen we als voorzitters van de Kempengemeenten weer bij elkaar, dit keer in de Agnus Dei-kerk in Waalre.  Voor de tweede keer sloten de predikanten van onze gemeenten aan. Elke predikant werd uitgenodigd te vertellen over zijn/haar gemeente. Goed te horen dat alle predikanten goed geland zijn in hun gemeenten na een periode van kennismaken en wennen. In het vorige overleg hadden we afgesproken dat we hen eerst een tijdje van wennen gunden, wennen aan de nieuwe gemeente en aan elkaar onderling. Nu hoorden we dat mooie plannen gestalte hebben gekregen in de gemeenten, en er ook nog veel plannen zijn voor de toekomst. Voor de predikanten zelf is het van toegevoegde waarde om als collega’s het overleg regelmatig te kunnen hebben. Voor het volgende seizoen worden de handen ineengeslagen om goed af te stemmen op het gebied van Vorming & Toerusting. Verder wordt er gedacht aan een gezamenlijke activiteit (voor alle gemeenteleden) rond Hemelvaart of Pinksteren. Ook is er gesproken over de vitaliseringsplannen die we als voorzitters al eerder hadden opgesteld. We mogen dankbaar zijn voor een fijn team van predikanten.

De predikanten zouden graag voorgaan in de onderlinge gemeenten, maar dat blijkt praktisch gezien lastig. Daarom wordt er ook gekeken naar andere mogelijkheden, die zullen dan met name doordeweeks gaan plaatsvinden. Uiteraard kunt u altijd een kerkdienst in een andere Kempengemeente bijwonen. Zoals u weet is er nog een vacature, Veldhoven heeft inmiddels een wervingscommissie die drukdoende is om een kerkelijk werker aan te gaan trekken.

We hebben ook besproken dat de uitdaging er nog steeds is om de gemeenten mee te nemen in de samenwerking. Zo zijn er plannen om een gezamenlijke Kerkenraadsdag te organiseren en ook een Kempendag voor alle kerkleden. Op de volgende vergadering gaan we dit verder uitwerken.

We hebben dit keer uitgebreid stilgestaan bij het onderwerp website. De gemeente Waalre is ver met het opzetten van een nieuwe site. De proefversie daarvan, gebouwd door De Zagerij in Den Haag, is in de vergadering getoond; de meningen van de aanwezigen waren positief. Veldhoven heeft ervoor gekozen om de oude site op te knappen en af te zien van een nieuwe site. De andere gemeenten kunnen eventueel gebruik maken van de opzet van de site van Waalre om een nieuwe site te laten bouwen. We bekijken nog hoe we tot een goede uitwisseling kunnen komen van agenda-informatie op de sites op de zes gemeenten. Tijdens de discussie bleek weer dat het in de praktijk best lastig is om de gezamenlijkheid van PKN De Kempen te laten zien en aan de andere kant als gemeente ook je eigenheid te tonen.

Het was weer een goed overleg en prettig om zo samen zaken te bespreken, waar het kan van elkaar te leren, te halen en te brengen, en samen de schouders eronder te zetten.

We houden u graag op de hoogte. Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan houden we ons aanbevolen.

Namens de voorzitters: Elke van den Berg, Veldhoven


Kort verslag bijeenkomst voorzitters PKN-de Kempen 22 februari 2018

De vergadering van 22 februari was de eerste samen met het nieuwe team van predikanten. Fijn dat nu de meeste vacatures zijn vervuld. Alleen Veldhoven is nog op zoek naar een invulling van de bestaande vacature naast Wim Dekker. In een vragenrondje vertelt iedereen zijn eerste ervaringen en verwachtingen. De voorzitters zijn heel erg blij dat, na een periode van stilstaan, de kerkenraden weer nieuwe plannen kunnen maken. In de afgelopen tijd is er veel energie gaan zitten in het zoeken naar predikanten. Gelukkig heeft iedereen in de tussentijd gebruik kunnen maken van de tijdelijke predikanten. Hartelijk dank met name aan Ds. Hans van der Wal, Ds. Pim Verschoor en Ds. Marie-Jantien Kreeft. Mede door hun inzet bij het pastoraat en diensten is de zorg voor de gemeenten door kunnen lopen. De nieuwe predikanten zijn voornamelijk nog bezig met de eerste kennismaking met de nieuwe werkomgeving. Op de vraag aan de predikanten over hun plannen, o.a. ten aanzien van de opgestelde vitalisatieplannen, staat alles nog open.

Er is slechts één gezamenlijk teamoverleg geweest wat in het teken stond van kennismaking. Wel een paar uitspraken.

Op de vraag of het rouleren van preekbeurten aan de orde is reageerde Ds. Ferdinand Borger dat de voorkeur uitgaat om deze roulatie te realiseren in andere activiteiten. Bijvoorbeeld cursussen, trainingen, gespreksgroepen, jeugdactiviteiten enz.  Door talenten van de predikanten in te zetten op diverse locaties binnen de combinatie kunnen we kennis delen.
Twee van de nieuwe predikanten zijn een aantal jaren buiten de kerk bezig geweest.
Ds. Borger is een aantal jaren bezig geweest met theologie,  theater en omroep en Ds. Kreeft  bij OLC in Cuijk met programma gericht is op levensvragen en zingeving bij ouderen. Deze ervaring kunnen en willen ze inzetten om verder te kijken dan de muren van de kerk. Als buitenstaander kun je beter begrijpen waarom mensen wel of niet verbonden zijn.
Ds. de Vries komende uit de doopsgezinde kerk kan ook van daar zijn ervaring inzetten in de Kempen.  Ds. Dekker is heel blij om weer een team om zich heen te hebben om samen de schouders er onder te zetten. Afgesproken is dat de predikanten komen met een plan van aanpak ten aanzien van het opgestelde vitalisatieplan.

Hoewel de samenwerking stap voor stap vorm moet krijgen zouden we graag een aantal stippen aan de horizon zetten om naar toe te werken.

  • Één gezamenlijke website
  • Één standaard voor een financieel systeem (Kennis delen en de mogelijkheid waar nodig onderdelen samen te voegen)
  • Één communicatiesysteem. Uitvoering en inhoud van kerkbladen en website op elkaar af te stemmen en waar wenselijk een gezamenlijke vorm.
  • Één programma van vorming en toerusting

Niet dat dit alles op korte termijn gerealiseerd kan worden maar we blijven op de lijn om zoveel mogelijk voordeel te halen uit de samenwerking.

Ieteke Vos werpt het idee op van een gezamenlijke Kempendag in september. Zij wil daarvoor het voortouw nemen mits er van elke gemeente een vrijwilliger is die dit mee wil organiseren. Gedacht wordt aan een gezamenlijke fietstocht langs de diverse kerken met per locatie een activiteit of versnapering. Wie niet fietst zou per auto rond kunnen gaan of juist als gastheer (vrouw) mee kunnen doen. Doel kennismaken met de buurgemeenten in de Kempen. Dus als er gemeenteleden zijn die deze dag mee willen organiseren meld dit dan. De invulling van de dag ligt nog helemaal niet vast maar kan enkel doorgaan als er voldoende mensen meedoen om iets te organiseren.

Namens de voorzitters: Henk Brouwer


Impressie van het voorzittersoverleg van de 6 Kempengemeenten op 26 maart 2015

Tijdens het voorzittersoverleg van de 26 maart 2015 is het gemeenschappelijke visie document getekend. Vooraf is de inhoud voorgelegd aan elke gemeente en is de bedoeling hiervan toegelicht.

Na 5 jaar is hiermee  een volgende mijlpaal in de samenwerking binnen de Kempen bereikt. De volgende stap is het opstellen van een combinatie overeenkomst. Dit document moet in nauw overleg met het moderamen van de classis worden samengesteld. Het is de bedoeling het concept hiervoor in mei af te ronden. Daarna zal het worden voorgelegd aan de gemeenten. Hopelijk nog voor de vakantie periode. Deze  zal worden gestuurd naar het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering met de bedoeling dat we voor het einde van 2015 groen licht krijgen om de combinatie van de 6 gemeenten vorm te geven.

Naast deze overeenkomst zullen we ook nog een aantal zaken moeten vastleggen met de intentie om niet alles in details vast te leggen maar vooral samen de toekomst in te gaan als “Een onvoorwaardelijk gezin”.

Henk Brouwer, Bladel


Impressie van het voorzittersoverleg van de 6 Kempengemeenten op 29 januari 2015

Het belangrijkste punt dat wij bespraken is een stappenplan op weg naar een combinatie. De voorzitters schreven een visiestuk over het waarom van de samenwerking en het waartoe. Nadat dit stuk diverse malen is bijgeschaafd waren de voorzitters het eens. Dit stuk gaat naar de kerkenraden ter instemming. Dit visiestuk is een eerste stap. Er moeten nog veel andere zaken geregeld worden. Op voorhand gaan de colleges van kerkrentmeesters een onderbouwing voor het verkrijgen van een solvabiliteitsverklaring opstellen: hebben we als 6 gemeentes genoeg inkomsten om de 5 predikanten met samen 4,33 formatieplaats blijvend te betalen? Dit kan in maart gemaakt zijn, maar wordt het gehonoreerd en wanneer? 

Er moet een conceptcombinatieovereenkomst gemaakt worden en dat is best lastig. We willen zo min mogelijk vastleggen, maar hopen dat er al samenwerkend, organisch een grote meerwaarde zal ontstaan. Uiteraard gebeurt er niets zonder dat de gemeentes er mee instemmen. Alle 6 gemeenten moeten goed geïnformeerd hun stem laten horen. Een onderdeel van die informatie is dit stukje.

Erica Vaarkamp, voorzitter Hoogeloon-Eersel

« Terug